O Evropském parlamentu a volby 2019

O Evropském parlamentu a volby 2019
 

Evropský parlament je jedinou institucí Evropské Unie přímo volenou občany a jedním z největších demokratických shromáždění na světě. Dříve to bylo poradní shromáždění složené ze zástupců parlamentů členských států, avšak od roku 1979 se volí v přímých všeobecných volbách.

Celkem 751 poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou voleni každých pět let, zastupuje přibližně 500 milionů lidí z 28 členských států. Všichni občané EU starší 18 let (16 v Rakousku) jsou oprávněni volit, i když žijí v jiném členském státě EU. Občané EU mohou rovněž kandidovat ve volbách v kterémkoli členském státě EU. Chcete-li se dozvědět více o původu EP, klikněte zde.

Po zvolení jsou členové organizováni v politických skupinách podle ideologických linií, nikoli podle národnosti. V současné době existuje 8 politických skupin: Evropská lidová strana (ELS), socialisté a demokraté (S&D), Evropští konzervativci a reformisté (ECR) Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), Zelení / Evropská svobodná aliance (Zelení / EFA), Evropská sjednocená levice - Severská zelená levice (GUE-NGL), Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) a Evropa pro národy a svobodu (ENF). Poslanci, kteří nepatří do žádné politické skupiny, se nazývají „nezařazení“ poslanci. EP pracuje ve 24 úředních jazycích Evropské unie a poslanci Evropského parlamentu mají právo hovořit v kterémkoli z úředních jazyků podle svého výběru, přičemž simultánní tlumočení je nabízeno na všech plenárních zasedáních. Více informací o organizaci a práci EP naleznete zde.

Zatímco Evropský parlament má své oficiální sídlo ve Štrasburku, většina schůzí výborů se koná v Bruselu a sekretariát pořádá Lucembursko. Hlasování a rozpravy se konají ve Štrasburku během měsíčních plenárních zasedání, která trvají čtyři dny, s dalšími dílčími zasedáními, která se konají v Bruselu. Během plenárního zasedání poslanci hlasují o stovkách pozměňovacích návrhů, odstavců a zpráv. Většina hlasů se koná v rukou rukou, což znamená, že poslanci EP dali svou ruku, aby oznámili, zda jsou pro návrh nebo proti návrhu nebo se chtějí zdržet hlasování. Výsledek těchto hlasů je zaznamenán, nikoli však individuální hlas vyjádřený každým poslancem. Mnohé hlasy, včetně všech konečných hlasů o legislativních dokumentech, se však konají tzv. „Roll call“, což znamená, že hlas každého jednotlivého poslance je zaznamenán.

 

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019

Podle internetové stránky EP se postupy pro volbu Evropského parlamentu řídí jak evropskými právními předpisy, které definují pravidla společná pro všechny členské státy, tak zvláštními vnitrostátními předpisy, které se v jednotlivých státech liší. Společná pravidla stanoví zásadu poměrného zastoupení a určité neslučitelnosti s mandátem poslance Evropského parlamentu. Mnoho dalších důležitých záležitostí, jako je přesný použitý volební systém a počet volebních obvodů, se řídí vnitrostátními právními předpisy.

Očekává se, že příští volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. – 26. Května 2019. Evropský parlament v únoru 2018 hlasoval pro snížení počtu poslanců Evropského parlamentu ze 751 na 705 poté, co Spojené království vystoupilo z Evropské unie. Místa se přidělují členským státům podle jejich obyvatelstva. Každý stát má pevný počet křesel a tyto jsou rozděleny podle principu „odbočné proporcionality“, což znamená, že menším státům je přiděleno více křesel na obyvatele než větší státy.

Podle Evropské rady dosáhla Rada na úrovni velvyslanců dohody o zlepšení volebního práva EU, zatímco staré zákony z volebního zákona z roku 1976budou reformovány. Navrhuje se, aby při přípravě nových zákonů o nich Evropský parlament hlasoval.

Uvedeným cílem nových zákonů je zlepšit účast občanů na volbách do Evropského parlamentu, zvýšit porozumění jejich evropskému charakteru a zabránit nelegálnímu hlasování při respektování ústavních a volebních tradic členských států.

Návrh se zabývá zákazem „dvojitého hlasování“, hlasováním ve třetích zemích a zlepšením viditelnosti evropských politických stran. Aby se zamezilo dvojímu hlasování, budou zřízeny kontaktní orgány pro výměnu údajů o voličích, kteří nejsou občany daného státu. Tento proces bude muset začít nejméně šest týdnů před volbami do Evropského parlamentu.