Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EΚ)  είναι το μόνο όργανο της Ε.Ε. που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες και ένα από τις μεγαλύτερα δημοκρατικές συνελεύσεις στον κόσμο. Ξεκίνησε ως μια συμβουλευτική συνέλευση η οποία αποτελείτο από αντιπροσώπους των κοινοβουλίων των Κρατών-Μελών, ενώ από το 1979 εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Τα συνολικά 751 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια και αντιπροσωπεύουν περίπου 500 εκατομμύρια πολιτών στα 28 Κράτη - Μέλη. Όλοι/ες οι Ευρωπαίοι/ες πολίτες ηλικίας 18 και άνω (16 και άνω στην Αυστρία) έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, ακόμα κι αν διαμένουν σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. Επίσης, έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. επιλέξουν. Για να μάθετε περισσότερα για τις απαρχές του ΕΚ, πατήστε εδώ.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίζονται σε πολιτικές ομάδες– δεν οργανώνονται με βάση την εθνικότητά τους αλλά με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση. Σήμερα υπάρχουν 8 πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κοινοβουλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες), Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας, Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας

Οι Ευρωβουλευτές/ριες που δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα, ονομάζονται «μη εγγεγραμμένα» Μέλη. Το ΕΚ εργάζεται στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και τα μέλη του ΕΚ έχουν το δικαίωμα να μιλάνε σε οποιαδήποτε γλώσσα της επιλογής τους από τις επίσημες, με ταυτόχρονη διερμηνεία η οποία προσφέρεται σε όλες τις συνεδριάσεις. Πατήστε εδώ για να μαθετε περισσότερα για την οργάνωση και το έργο του ΕΚ.

Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την επίσημη έδρα του στο Στρασβούργο, οι περισσότερες συνεδριάσεις των επιτροπών πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες και η Γραμματεία του βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Οι ψηφοφορίες και οι συζητήσεις διεξάγονται στο Στρασβούργο κατά τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, οι οποίες διαρκούν τέσσερις (4) ημέρες, με συμπληρωματικές περιόδους συνόδου στις Βρυξέλλες. Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, οι Ευρωβουλευτές/ριες ψηφίζουν σχετικά με εκατοντάδες τροπολογίες, παραγράφους και αναφορές. Οι περισσότερες ψηφοφορίες διεξάγονται δια της ανατάσεως της χειρός (υπέρ, κατά, «παρών»). Ενώ το αποτέλεσμα τέτοιων ψηφοφοριών καταγράφεται, αυτό δεν ισχύει για την ατομική ψήφο κάθε Βουλευτή/ριας. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές ψηφοφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελικών ψηφοφοριών σχετικά με τους νομοθετικούς φακέλους, διεξάγονται με «ονομαστική ψηφοφορία», δηλαδή η ατομική ψήφος κάθε μέλους του ΕΚ καταγράφεται.

Οι Ευρωεκλογές του 2019

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΕΚ, οι διαδικασίες για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται τόσο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει κοινούς κανόνες για όλα τα Κράτη Μέλη, όσο και από ειδικές εθνικές διατάξεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών. Οι κοινοί κανόνες θεσπίζουν την αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης και καθορίζουν ορισμένες περιπτώσεις ασυμβίβαστου με την εντολή του/της βουλευτή/ριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά άλλα σημαντικά θέματα, όπως το εκλογικό σύστημα και ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών, διέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες.

Οι επόμενες Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να διεξαχθούν στις 23-26 Μαΐου 2019. Τον Φεβρουάριο του 2018, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την μείωση του αριθμού των Βουλευτών/ριών από 751 σε 705 μετά την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έδρες κατανέμονται στα Κράτη Μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Κάθε κράτος διατηρεί ένα σταθερό αριθμό εδρών, και αυτές κατανέμονται βάσει της αρχής της «φθίνουσας αναλογικότητας», που σημαίνει ότι στα μικρότερα κράτη κατανέμονται περισσότερες έδρες ανά κάτοικο από ό,τι στα μεγαλύτερα κράτη.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο -σε επίπεδο πρέσβεων- κατέληξε σε συμφωνία για νέα μέτρα με στόχο την βελτίωση της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ, ενώ η αρχική Εκλογική Πράξη που χρονολογείται από το 1976 θα επικαιροποιηθεί.

Μετά την οριστική διατύπωσή του σε όλες τις επίσημες γλώσσες, το κείμενο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το οποίο θα ζητηθεί να το εγκρίνει με ψηφοφορία.

Οι νέοι κανόνες επιδιώκουν την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις Ευρωεκλογές και την ευαισθητοποίηση ως προς τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα τους, καθώς και την αποτροπή παρατυπιών στην εκλογική διαδικασία, με ταυτόχρονο σεβασμό των συνταγματικών και εκλογικών παραδόσεων των κρατών μελών.

Στις υπόλοιπες αλλαγές της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ περιλαμβάνονται νέες διατάξεις σχετικά με την αποφυγή της «διπλής ψήφου», την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε τρίτες χώρες, τις διαφορετικές μεθόδους ψηφοφορίας, καθώς και την προβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στα κράτη μέλη.

Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της «διπλής ψήφου», τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν αρχές επαφής για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τους πολίτες που επιθυμούν να ψηφίσουν ή να είναι υποψήφιοι σε κράτη μέλη των οποίων δεν είναι υπήκοοι. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να αρχίζει τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές.