O partnerskej organizácii

Platforma je vytvorená konzorciom piatich európskych organizácií zložených z: Riparte il futuro (Taliansko), VoteWatch Europe (Belgicko), European Citizen Action Service (Belgicko), Vouliwatch (Grécko) a Collegium Civitas (Poľsko) s cieľom posilnenia dialógu medzi všetkými aktérmi zapojenými do ďalšieho kola volieb (politici, politické strany, občania, organizácie a zainteresované strany).

1. Riparte il futuro (Taliansko)

Riparte il futuro je nezisková talianska organizácia, ktorá vznikla v januári 2013 a je zameraná na podporu transparentnosti a boja proti korupcii prostredníctvom obhajovania, rozvoja a šírenia digitálnych a online nástrojov. Riparte il futuro v priebehu rokov dosiahla, zapojila a splnomocnila viac ako 1,1 milióna používateľov prostredníctvom digitálnych kampaní, aby sa zúčastnili na iniciatívach proti korupcii a transparentnosti.

Kontaktné údaje: 

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/senza.corruzione.riparte.il.futuro/

Twitter: https://twitter.com/riparteilfuturo

 

2. VoteWatch Europe (Belgicko)

VoteWatch Europe je popredný think-tank sídliaci v Bruseli, ktorý formuje politickú diskusiu EÚ tým, že poskytuje dôkladnú analýzu a predpovede založené na overených politických údajoch.Špecializujú sa na zhromažďovanie, interpretáciu a komunikáciu veľkých údajových súborov o politických rozhodnutiach tak pre odborníkov ako aj pre neodborníkov. Podľa nezávislých štúdií je to najsledovanejšou platformou poslancov EÚ. VoteWatch Europe už uskutočnila niekoľko podobných on-line projektov v priebehu volieb do EP v roku 2014, nazvaných Electio2014 a MyVote2014.

Kontaktné údaje: 

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/VoteWatchEurope

Twitter: https://twitter.com/VoteWatchEurope

 

3. European Citizen Action Service (Belgicko)

Európska služba pre občanov (ECAS) je medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Bruseli s celoeurópskym štatútom a 27-ročnými skúsenosťami s posilnením postavenia občanov pri uplatňovaní ich práv a podporovaní otvoreného a inkluzívneho rozhodovania. Ich poslaním je posilniť postavenie občanov s cieľom vytvoriť inkluzívnejšiu a silnejšiu Európsku úniu prostredníctvom: (A) Podpory a obhajoby práv občanov a (B) Rozvoja a podpory mechanizmov na zvýšenie demokratickej účasti občanov, občianskych organizácii a ich angažovanosť s EÚ.

Kontaktné údaje:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ecas.europe/

Twitter: https://twitter.com/ecas_europe

 

4. Vouliwatch (Grécko)

Vouliwatch je nestranná parlamentná monitorovacia organizácia, ktorá bola založená a legálne zaregistrovaná v Aténach v marci 2014 ako odpoveď na rastúce dezilúzie veľkej časti gréckeho obyvateľstva voči parlamentnej demokracii a širšiemu gréckemu politickému systému. Hlavným cieľom organizácie je preklenutie priepasti medzi občanmi a ich politickými predstaviteľmi a zároveň podporovanie kultúrnej transparentnosti, zodpovednosti a aktívneho občianstva.

Kontaktné údaje:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vouliwatch/

Twitter: https://twitter.com/vouliwatch

 

5. Collegium Civitas (Poľsko)

Collegium Civitas je vysokoškolská inštitúcia zriadená v roku 1997 vo Varšave. Pracuje pod záštitou piatich inštitútov Poľskej akadémie vied a je prvou neziskovou súkromnou univerzitou v Poľsku, ktorá je otvorená novým a odmeňujúcim inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní: interdisciplinárne prístupy, bližšie vzťahy medzi lektormi a študentmi, štúdium v zahraničí, stáže, ako aj povzbudenie a dohľad nad jednotlivými výskumnými projektmi študentov. Collegium Civitas je tiež vedeckým centrom excelentnosti a realizuje množstvo prierezových výskumných programov a projektov v rámci medzinárodných partnerstiev.

Kontaktné údaje:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/CollegiumCivitas.English

Twitter: https://twitter.com/CollegiumC

 

Sme veľmi vďační Švédskej agentúre pre mládež a občiansku spoločnosť za spoluprácu pri švédskej verzii webovej stránky.

Kontaktné údaje: 

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ungciv

Twitter: https://twitter.com/ungciv